ආරභථ නික්ඛමථ යුඤ්ජථ බුද්ධ සාසනේ.
බුද්ධියෙන් ඉදිරිය දකින්නෝ ඉදිරිපත් වෙත්වා ! ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ඔබට ලැබේවා !
Start Depart and engage in Buddha Sasana.
come forward today visualizing the future!
You mey be blessed by The Triple Gems!

What we do

Although there are about 12500 temples in number in the island there are no infrastructure facilities such as electricity, water and Sanghavasa in most of them. Chetiya and shrine room have not constructed in many temples. Even some of the historical temples are not in a position to get themselves repaired. Most of the Dayakas are unable to come forward since their income is insufficient even for their living.

VISION

Providing of uninterrupted patronage & facilitation forever in terms of upliftment of Buddha Sasana & upliftment of infrastructure facilities of Temples and Four Precepts including Bhikkhus.

ශාසනික චිරස්ථිතිය සහ විහාරස්ථානවල ද” භික්ෂූන් වහන්සේ ඇතුළු සිව්වනක් පිරිසෙහි ද අභිවෘද්ධිය උදෙසා ක්‍රියාශීලීව අඛණ්ඩව හා අබාධිතව පහසුකම් සලසන්නා හා අනුග්‍රාහකයා වීම.”

MISION

Planning and implementation of programmes & projects towards development and upliftment of temples and four precepts avoiding difficulties.

“බෞද්ධ සිද්ධස්ථානවලට හා සිව්වනක් පිරිසට පවතින දුෂ්කරතා මඟහරවා ඔවුන්ගේ අභිවෘද්ධිය හා දියුණුව උදෙසා වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සැලසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම”

Our Chinese Translation

Our Japanese Translation

Our Tamil Translation